دستگاه کابل لخت کن خودکار
cable cut & stripe
مشاهده تصویر بزرگ محصول
دريافت فايل توضيحات محصول
مشاهده فايل تصويری محصول
دستگاه کابل لخت کن نیمه خودکار
cable sripper
مشاهده تصویر بزرگ محصول
دريافت فايل توضيحات محصول
مشاهده فايل تصويری محصول
دستگاه برش کابل خودکار
cable cutter
مشاهده تصویر بزرگ محصول
دريافت فايل توضيحات محصول
مشاهده فايل تصويری محصول
دستگاه خط دار کردن سیم ساده
wire
مشاهده تصویر بزرگ محصول
دريافت فايل توضيحات محصول
پرس ابزار دستی کریمپر
CRIMPER PRESS
مشاهده تصویر بزرگ محصول
دريافت فايل توضيحات محصول
مشاهده فايل تصويری محصول