لوح تقدیر بنیاد ملی نخبگان
ذخيره فايل عکس گواهينامه
ثبت اختراع پرس سرسیم
ذخيره فايل عکس گواهينامه
ثبت اختراع برش و لخت سیم
ذخيره فايل عکس گواهينامه
ثبت اختراع کابل لخت کن
ذخيره فايل عکس گواهينامه
ثبت اختراع برس سیمی ساده
ذخيره فايل عکس گواهينامه
ثبت اختراع برس سیمی بافته
ذخيره فايل عکس گواهينامه
تاییدیه سازمان پژوهشها برای برش و لخت سیم
ذخيره فايل عکس گواهينامه
تاییدیه سازمان پژوهشها برای کابل لخت کن
ذخيره فايل عکس گواهينامه
تاییدیه سازمان پژوهشها برای برس سیمی ساده
ذخيره فايل عکس گواهينامه
تاییدیه سازمان پژوهشها برای برس سیمی بافته
ذخيره فايل عکس گواهينامه